Зачувувањето на личните и финансиските информации е повеќе од предизвикувачко. Затоа нас тоа ни преставува приоритет и ви даваме пристап до информациите што ви се потребни за да се заштитите и да ви помогнеме да ги зачувате вашите информации. Ова известување за приватност на интернет се однесува на веб-страницата networker.mk. Ова известување опишува како сајтот може да собира, да користи и да споделува информации од вас или за вас и објаснува како може да се собираат и користат информациите. Ние ќе ги користиме и споделиме сите информации што ги собираме од во согласност со ова известување за приватност на интернет.

Собирање на информации за вашите лични податоци онлајн, и информации за идентификација, како што се информациите кои ги обезбедуваме преку формулари, анкети, апликации или други онлајн полиња, вклучувајќи име, поштенски или е-пошта, телефонски број, број на факс или мобилен број или броеви на сметки.

Ние не собираме лични информации за вас преку Сајтот. Ние, сепак, собираме "Други информации" за вас преку Сајтот. Други информации се сите информации освен Лични информации кои не го откриваат вашиот специфичен идентитет или не се директно поврзани со поединец, како што се информациите за прелистувачот, информациите собрани преку колачиња, ознаки за пиксели и други технологии, демографски информации или други информации обезбедени од вас како датум на раѓање, лични трошоци и приходи.

Ние ги користиме овие информации за да осигуриме дека веб-локациите функционираат правилно, за откривање и спречување на измами и безбедносни причини.

Информации собрани преку колачиња

Kолачињата се делови од информации што се складираат директно на уредот што го користите.

Колачињата што ги користиме не ги содржат енкриптирани личните информации. Колачињата ни дозволуваат да собираме други информации, како што се типот на пребарувачот, времето поминато на сајтот, посетените страници, преференции на јазикот и вашата врска со нас. Ние ги користиме другите информации за безбедносни цели, за да ја помогнеме навигацијата, поефикасно да ги прикажуваме информациите, да го персонализираме вашето искуство со нас и да го препознаеме вашиот уред за да дозволиме користење на нашите онлајн производи и услуги.

Ние собираме статистички други информации за користењето на сајтот со цел постојано да го подобруваме дизајнот и функционалноста, да ги следиме одговорите на нашите реклами и содржини, да разбереме како носителите на сметките и посетителите ја користат Веб-страницата и да ни помогнат да ги решаваме прашањата во врска со сајтот. Можете да одбиете да ги прифатите овие колачиња затоа што повеќето уреди и прелистувачи нудат свои сопствени поставки за колачиња. Меѓутоа, ако не ги прифаќате овие колачиња, може да имате и негативни ефекти при користењето на Сајтот и некои онлајн производи и услуги, како на пример, ние нема да можеме да го препознаеме вашиот уред и нема да бидеме во можност да ги прилагодиме нашите услуги според вашите потреби.

Поврзување со други сајтови

Ние обезбедуваме линкови до трети страни. Ако следите линкови до сајтови кои не се наши подружници или контролирани од нас, треба да ги разгледате нивните политики за приватност и безбедност и други услови, бидејќи тие може да бидат различни од оние на нашите сајтови. Ние не гарантираме и не сме одговорни за приватноста или безбедноста на овие сајтови, вклучувајќи ја точноста, комплетноста или веродостојноста на нивните информации. Погледнете го делот Користење на врски на страната "Услови за користење" за понатамошни важни информации во врска со други сајтови за коишто обезбедуваме линкови на оваа страница или кои обезбедуваат линкови до нашата веб-страница.Услови за соработка

Ова известување за условите за соработка се однесува на веб-страницата networker.mk. Сајтот не: (1) дава совети за соодветноста на која било инвестициска или бизнис стратегија за секое правно или физичко лице; (2) не тврди дека предложената инвестициска или бизнис стратегија ќе се покаже профитабилна; и (3) не нуди или не бара купување или продажба на какви било хартии од вредност, инвестирање во конкретни бизниси или субјективно застапување на трета страна.

Бидејќи овој сајт не ги разгледува специфичните потреби или околности на некое лице, тој не ги разгледува индивидуалните законски, даночни, сметководствени или други значајни прашања кои би биле важни во врска со потребите или околностите за кое било лице.

Содржината на сајтот го сочинува мислењето исклучиво од креаторот на содржини кој го создал. Ниту една од Содржините на сајтот не претставува препорака да купи или продаде некоја посебна хартија од вредност или портфолио на хартии од вредност или да се вклучи во која било трансакција со трети страни или дека било кое обезбедување, портфолио, трансакција или стратегија е соодветно за било кое конкретно лице.

Секој корисник на веб-страницата разбира дека: ниту еден од креаторите на содржини не е свесен за личните податоци за кој било корисник; и ниту еден од Креаторите на содржини не советува одреден корисник во врска со препорачливоста, потенцијалот, вредноста или соодветноста на која било конкретна сигурност, портфолио на хартии од вредност, трансакција, инвестициона стратегија или друго прашање.

Употребата на сајтот претставува откажување од обврските на создавачите на содржини за откривање на конфликти на интереси и откажување и прифаќање на какви било конфликти кои можат да постојат. Нема застапеност дека Networker (или нејзин член, вработен или кој било агент) е лиценциран или регистриран во некоја регулативна агенција за федерални или државни хартии од вредност како инвестициски советник; гледиштето на Networker е дека не е инвестициски советник, како што е дефинирано во сојузните и државните статути, или има право на исклучување од таквата регистрација.

Одрекување од одговорност

Ниту еден од давателите на содржини не е одговорен за какви било грешки или пропусти во содржината на веб-страницата. Сите содржини на сајтот се обезбедуваат на "кога е направено", "како што е," и "како што е достапно". Содржината на сајтот зборува за различни датуми што обично (но не секогаш) се означени на конкретните веб-страници, статии или други ставки од содржината на веб-страницата (но понекогаш не е конкретно наведено). Иако ниту еден од провајдерите на содржини не е моментално свесен за материјални грешки во содржината на сајтот создадена од таква страна (или креирана од друг од Давателите на содржини, за кои не го известиле Networker), ниту една од нив не ја гарантира точноста или комплетноста на сајтот. Давателите на содржини не даваат никакви гаранции или застапувања и се откажуваат од сите експлицитни, имплицитни и законски гаранции од било кој вид на корисникот и било која трета страна, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, какви било гаранции за точноста, навременоста, комплетноста, за некоја посебна намена.

Давателите на содржини не даваат гаранција дека: Сајтот ќе ги задоволи барањата на секое лице; Употребата на Сајтот ќе биде непрекинато, навремено, сигурно или без вируси, грешки, пропусти или други штетни компоненти; Резултатите кои можат да се добијат од користењето на оваа страница нема да бидат грешки; Квалитетот на сите информации или други материјали добиени преку сајтот ќе ги задоволи очекувањата на секое лице; Сите грешки или пропусти на сајтот ќе бидат коригирани, дури кога се познати;

Податоците и материјалите презентирани или прикажани на оваа страница се точни, целосни или сигурни. Ниту еден од давателите на содржини нема да биде одговорен на било кој корисник или трета страна за загубена можност или профит, директна, индиректна, специјална, последователна, случајна или казнена штета.

Секоја акција, тужба или постапка, без разлика дали се во право или еднаквост, кои произлегуваат од, под или во врска со овие Услови за користење или Правата и обврските на некој корисник или трети лица, ќе бидат донесени и определени во соодветниот суд во Република Северна Македонија и во ниту еден друг форум. Секој добавувач на содржини и корисникот на сајтот со ова неотповикливо и безусловно поднесува до лична надлежност на таквите судови и се согласува да ги преземе сите и сите идни активности потребни за да поднесат до надлежност на таквите судови во кое било такво барање, постапка или постапка што произлегува од или во врска со овие Услови за користење.

Networker го задржува правото да го измени било кој од овие Услови на употреба по своја дискреција во секое време без претходна најава. Сите промени на овие Услови за користење ќе стапат во сила кога ќе ги објавиме ревидираните Услови за користење на сајтот.

Вашата употреба на Сајтот по овие промени значи дека ги прифаќате ревидираните Услови за користење. Линковите до веб-страниците кои не се Networker се обезбедуваат само за погодност и се пристапува на сопствен ризик на корисникот. Доколку корисникот го напушти овој Сајт преку линк кој е содржан на овoj сајт, корисникот тоа го прави на свој ризик.

Networker не е одговорен за штети или загуби предизвикани од какви било доцнења, дефекти или пропусти кои можат да постојат во услугите, информациите или други содржини што се предвидени на таквото место, без разлика дали се вистински, наводни, консеквентни или казнени. Содржината на која овој линк на сајтот не е развиена, проверена за точноста, или предмет на процесот на проверка што се користи за содржината на оваа страница

Корисниците се охрабруваат да ги читаат политиките за приватност на веб-страниците постигнати преку употреба на линкови од овој сајт. Networker не е одговорен за било какви грешки или пропусти во информациите, сите производи или услуги, или било како добиени вируси, кои се наоѓаат на понуди, пристапи,добиени преку веб-страницата на трети лица кај кои може да се пристапи преку линк на овој сајт.

Изјава за авторското право на авторски дела

Сите дизајни, текстови, аудио снимки и слики содржани во сајтот се во сопственост на Networker, освен ако не е поинаку наведено. Истите не може да бидат копирани, репродуцирани, пренесени, дистрибуирани, испратени, врамени, менувани без претходна писмена согласност на Networker. Не смеете да користите, дистрибуирате, менувате, пренесувате или објавувате некоја содржина за јавни или комерцијални цели.